Brandskydd

Brandsäkerhet

Varje lägenheter är en egen brandcell som står emot brand i 30 minuter. Det finns två utrymningsvägar i varje lägenhet, via trapporna i trapphuset eller via balkongen där man inväntar brandkåren. Använd aldrig hissen.

Det är inte tillåtet att förvara någonting i korridorer och trapphus. Brännbart material och skrymmande föremål försvårar utrymningen och släckningsarbetet vid en brand.

Genom att hänga en extranyckel i tuben vid lägenhetsdörren möjliggörs att brandförsvaret snabbt och enkelt kan ta sig in vid en eventuell brand.

Brandskyddskravet för en enskild lägenhet är en fungerande brandvarnare. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att lägenheterna förses med brandvarnare och de boende ansvarar för att kontrollera funktionen och se till att det finns fungerande batterier i dessa.

Samlingsplats vid brand är kvartersgården.

BRF Kuratorns brandskyddspolicy

Företaget Aptum har gjort en besiktning av brandskyddet inom Brf Kuratorn, samt åtgärdat en del brister. De har bl.a. satt upp brandvarnare i trapphusen, åtgärdat skyltning och uppmärksammat styrelsen på ytterligare åtgärder som ska utföras för att uppfylla brandskyddsreglerna. HSB har tagit fram underlag för det systematiska brandskyddsarbetet som ska fungera som stöd för styrelsen vid de årliga besiktningarna.

För att vi i föreningen ska ha ett fullgott brandskydd gäller att vi alla sätter oss in i vilka regler som gäller och tillämpar dem.

UTRYMNINGSVÄGARNA SKA HÅLLAS FRIA.

Det är inte tillåtet att förvara någonting i korridorer och trapphus, för att inte försvåra utrymningen och släckningsarbetet vid en brand.
Därför måste alla ägodelar plockas bort från korridorerna. Detta gäller blommor, barnvagnar, dörrmattor, skor, sittmöbler, osv.

VARJE LÄGENHETSINNEHAVARE SKA KONTROLLERA SIN(A) BRANDVARNARE.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att lägenheterna förses med brandvarnare och lägenhetsinnehavaren ansvarar för att kontrollera funktionen och se till att det finns fungerande batterier i dessa. Om lägenheten saknar brandvarnare, anmäl detta till vicevärde

BRANDSKYDDSREGLER – BRF KURATORN

 • Rökning är förbjudet i allmänna utrymmen, som trapphus, förråd, soprum, tvättstuga och samlingslokal.
 • Dörrar till förråd och soprum ska vara låsta.
 • Inga brännbara föremål får förvaras i trapphusen.
 • Skrymmande föremål får ej förvaras i trapphusen då det försvårar utrymning.
 • Inga brännbara föremål får förvaras i elcentraler.
 • Elektriska verktyg och annan tillfällig utrustning ska kopplas över jordfelsbrytare.
 • Brännbart material får ej förvaras intill husfasad.
 • Förbud mot att grilla på balkongerna
 • Engångsgrillar får inte slängas i sopbehållarna.
 • Dörrar inom fastigheten ska i största möjliga mån hållas stängda för att bevara brandcellsindelningen.
 • Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller på annat sätt.
 • Brandskyddsutrustning får inte blockeras
 • Framkörningsvägar för räddningsfordon ska vara framkomliga året om.
 • Blinkande lysrör byts ut omedelbart. Glimtändare byts vid samma tillfälle till säkerhetsglimtändare.
 • Tätning av brandcellsgränser kontrolleras alltid efter avslutat installations- eller ombyggnadsarbete som inneburit ingrepp i väggar/bjälklag.
 • Brandtillbud ska rapporteras i särskild tillbudsrapport.
 • Förbättringsförslag från boende lämnas till representanter i styrelsen.
 • Behörig elektriker ska utföra installationer i alla utrymmen som hör till föreningen. Bostadsrättshavaren ansvarar för att denna regel uppfylls i den enskilda lägenheten.
 • Hantverkare ska ha giltigt intyg på genomgången utbildning för ”Heta arbeten”.
 • Brandfarlig vätska och gas ska förvaras enligt MSB:s rekommendationer.
 • Laddning av elbil i motorvärmaruttag är förbjudet eftersom elsystemet inte är gjort för detta ändamål och det finns risk för brand.
 • Bostadsrättsföreningen ansvarar för att lägenheterna förses med brandvarnare och de boende ansvarar för att kontrollera funktionen och se till att det finns fungerande batterier i dessa.